Kort overzicht

Notarissen zijn bekleders van een openbaar ambt en oefenen dus een “soevereine” activiteit uit. Zij zijn de vertrouwenspersonen van alle partijen die betrokken zijn bij het zoeken naar een correcte, veilige, evenwichtige en menselijkerwijs passende oplossing. Het scala van notariële diensten strekt zich uit van de notariële verlijding van koopcontracten voor onroerend goed of andere koopcontracten tot contracten inzake erfpachtrechten, de vestiging van pandrechten op onroerend goed, verdelingsverklaringen, contracten inzake projectontwikkeling, overdrachten van onroerend goed, huwelijkscontracten en andere diensten op het gebied van erfrecht.

Op het gebied van het vennootschapsrecht verlenen onze externe partners bijstand bij de oprichting van vennootschappen (GmbH, AG, enz.), statutenwijzigingen en kapitaalmaatregelen, alsmede in het bijzonder bij de overdracht van (GmbH-)aandelen. Maakt ook deel uit van het werkterrein: notariële ondersteuning van bedrijfs- en M&A-transacties en private equity-transacties, alsook herstructureringen.
Daarnaast: het voortdurend voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van de raad van advies en van aandeelhouders, alsmede van de raad van commissarissen en algemene vergaderingen.

Diensten van onze partners

  • Vennootschapsrecht
  • Onroerend goed recht
  • Nalatenschappen en vermogensopvolging / familierechtelijke zaken

Staat uw verzoek er niet bij? Geen probleem, want dit is slechts een kort overzicht van de diensten van onze partners. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Onze service voor u.

Wij adviseren. We zijn van plan. We sturen.

Uw verzoek
rechtstreeks naar ons.